Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
   Puheenjohtajan palsta

 
     
 
     Harri Lepolahti

Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto
kihlakunnanulosottomies
SUY ry:n hallituksen puheenjohtaja
puh. 029 562 2845
gsm. 050 366 7904

etunimi.sukunimi@oikeus.fi
 
     
 


  Suy jäsentiedote 10/2020

08.10.2020  
  JÄRJESTÖT TEKIVÄT OIKEUSMINISTERIÖLLE EHDOTUKSEN PALKKARATKAISUKSI

Kihlakunnanulosottomiehiä edustavat järjestöt ovat jättäneet työnantajalle yhteisen ehdotuksen uudeksi palkkausjärjestelmäksi. Ehdotus sisältää sekä ulosottotarkastajien, että ulosottoylitarkastajien palkkauksen.
Odotamme työnantajan vastausta lähiaikoina.

YHDISTYS VAATINUT MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMISTA ENNEN UUSIEN YLITARKASTAJIEN REKRYTOINTIA

Pääluottamusmies on käynyt neuvotteluja valtakunnanvoudinviraston kanssa määräaikaisten kihlakunnanulosottomiesten vakinaistamisesta. Neuvotteluissa on käyty läpi 98 määräaikaista virkasuhdetta ja niiden perusteiden lainmukaisuus.
Olemme esittäneet työnantajalle kihlakunnanulosottomiehen virkojen täyttämistä ennen ylitarkastajien rekrytointia avoimen haun kautta.

LUOTTAMUSMIESORGANISAATIO UUDISTUU

Yhdistyksen hallitus on päättänyt uudistaa luottamusmiesorganisaatiota ulosottolaitoksen siirtyessä aluejakoon ja yhden viraston malliin. Syyskokouksessa on tarkoitus valita 1 luottamusmies ja varaluottamusmies jokaiselle viidelle laajantäytäntöönpanon alueelle. Lisäksi valitaan 2 luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä perustäytäntöönpanoon. Erityistäytäntöönpanoon valitaan 1 luottamusmies ja varaluottamusmies.

YHDISTYKSEN ALUEKOKOUKSET

Yhdistyksen aluekokoukset pidetään poikkeusolojen takia etäyhteydellä ja uuden aluejaon mukaisesti viidellä laajan täytäntöönpanon alueella. Tilaisuuksissa käydään läpi rakenneuudistuksen tilannetta ja tehdään esitys alueen luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä yhdistyksen syyskokoukselle.
Luottamusmiehet lähettävät kutsun ja linkin aluetilaisuuksiin.

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokous pidetään Helsingin ulosottovirastossa torstaina 19.11.2020 klo 13:00.
Kokousta voi seurata ja keskusteluun osallistua etänä. Kokouskutsu ja tarkemmat ohjeet osallistumisesta lähetetään erikseen.
Opintopäivää ei tänä vuonna järjestetä pandemiasta johtuen.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 02/2019

13.03.2019  
  ULOSOTON RAKENNEUUDSISTUS ETENEE

Eduskunta hyväksyi viime torstaina ulosottokaaren muutoksen, joka sisältää ulosoton organisaatiouudistuksen ja perinnän jakamisen. Muutosten on määrä astua voimaan vuoden 2020 alusta, mutta vaikuttaa siltä, että valtakunnanvoudinvirasto saattaa hyvinkin ottaa vielä lisäaikaa toimeenpanolle.

Seuraavaksi on vuorossa lain vahvistaminen Presidentin toimesta. Tuossa yhteydessä pitäisi olla selvillä myös uudistuksen voimaantulon ajankohta. Valtakunnanvoudinvirasto valmistelee parhaillaan henkilöstön sijoittumista uuteen organisaatioon. Vielä ennen kuin uusia tehtäviä voidaan ryhtyä täyttämään, on oikeusministerin annettava asetus toiminnoista eri toimipaikoissa. Antaako nykyinen oikeusministeri enää asetuksen vai siirtyykö päätöksenteko vaalien jälkeen uudelle ministerille, jää nähtäväksi.

Virkaehtosopimusneuvottelut ovat kesken sekä laajan täytäntöönpanon, että perustäytäntöönpanon osalta. Odotettavissa on, että viime viikolla tapahtunut lain vahvistaminen vauhdittaa neuvotteluja. Seuraava neuvottelutilaisuus on 20.03.2019. Tiedotamme jäsenistölle neuvottelujen etenemisestä.

SUY:llä on edustus rakenneuudistushankkeen johtoryhmässä ja ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa. Seuraamme hankkeen toimeenpanoa ja huolehdimme jäsenistön edunvalvonnasta.

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS SIIRTYY HUHTIKUULLE

Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan perjantaina 08.03.2019 siirtää kevätkokouksen ajankohtaa myöhemmäksi. Kevätkokous pidetään lauantaina 27.04.2019. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 01/2019

04.03.2019  
  LAKIVALIOKUNTA HUOLISSAAN RAKENNEUUDISTUKSEN VAIKUTUKSISTA

Lakivaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksen pohjalta. Mitään merkittäviä muutoksia ei esitykseen tullut. Lukuisten asiantuntijoiden näkemykset sivuutettiin. Ulosotto on muuttumassa, jos esitys ehditään eduskunnan täysistunnossa käsitellä ennen istuntokauden loppua. Todennäköisesti ehditään.

Lakivaliokunnan mietintö ei vastannut henkilöstöjärjestöjen odotuksia, mutta muutamia hyviä huomioita mietinnöstä on syytä poimia. Lakivaliokunta vaikuttaa olevan huolissaan uudistuksen vaikutuksista ja on asettanut sen johdosta varsin tiukkoja vaatimuksia uudistuksen toteuttamiselle.

Lakivaliokunta korostaa, että toimintaa järjestettäessä on huolehdittava palvelujen alueellisesta saatavuudesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Tämä puhuu sen puolesta, että toimipaikkojen lakkauttamisille ja toimintojen keskittämiselle ei ole enää perusteita.

Lakivaliokunta painottaa myös sen tärkeyttä, että toimipaikkaverkko säilytetään suhteellisen tiheänä, jotta ulosoton asiakkaiden asiointimatkat ja virkamiesten toimitusmatkat eivät muodostu liian pitkiksi. Valtakunnanvoudinvirasto joutuukin miettimään, onko jo nyt menty liian pitkälle toimipaikkojen vähentämisessä.

Lakivaliokunta korostaa, että kun täytäntöönpano jaetaan sen toimivuutta ja vaikutuksia tulee tarkoin seurata ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, jos ongelmia ilmenee. Tämä tarkoittaa, että ulosoton tuloksellisuus, toiminnallisuus ja palvelukyky ei saa heiketä nykyisestä.

Niin ikään lakivaliokunta pitää tärkeänä, että oikeat asiat siirtyvät perustäytäntöönpanosta laajaan täytäntöönpanoon ja laajasta täytäntöönpanosta perustäytäntöönpanoon. Lisäksi tulee huolehtia muun muassa siitä, että perustäytäntöönpanon suorittajilla on asiantuntemusta tunnistaa ja arvioida siirtämisen edellytyksiä. Katsomme tämän merkitsevän sitä, että perustäytäntöönpanossa pitää olla saman tasoista osaamista kuin laajassa täytäntöönpanossa. Ei ole perusteita arvioida perustäytäntöönpanoa vähemmän vaativaksi niin kuin valtakunnanvoudinvirasto on ajatellut.

Lakivaliokunta katsoo tärkeäksi, että velallinen voi asioida henkilökohtaisesti missä tahansa Ulosottolaitoksen toimipaikassa, jättää sinne asiakirjoja tai keskustella päivystävän ulosottomiehen kanssa. Tällä haluttaneen huolehtia siitä, että henkilökohtainen asiakaspalvelu pitää jatkossa säilyttää kaikissa toimipaikoissa ja asiointimatkojen pitää olla kohtuullisia.

Valiokunnan mielestä on tärkeää, että palkkausjärjestelmä on motivoiva ja kannustava, jotta perimistulos ei heikkene. Tämä on vahva viesti valtakunnanvoudinvirastolle ja oikeusministeriölle, joiden on halutessaan muuttaa nykyistä palkkausjärjestelmää, huolehdittava, että mahdollinen uusi palkkausjärjestelmä on yhtä kannustava ja motivoiva.

Lakivaliokunta korostaa, että Ulosottolaitoksen toimintaa järjestettäessä on huolehdittava kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumista seurata. Tämä tarkoittanee, että ruotsinkielisten ja saamenkielisten palveluista on huolehdittava organisaatiota uudistettaessa.

Lopuksi valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksen vaikutuksia erityisesti velallisten ja velkojien asemaan, oikeusturvaan ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen sekä täytäntöönpanon laatuun, asiantuntemukseen ja perintätulokseen samoin kuin uudistuksella tavoiteltuihin säästöihin seurataan tarkoin ja asiasta annetaan lakivaliokunnalle selvitys vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jos ja kun eduskunta lähipäivinä vahvistaa lainmuutokset, ulosottolaitos on suuren haasteen edessä. Lakivaliokunta on asettanut todella lyhyen määräajan uudistuksen toimeenpanolle ja tavoitteiden saavuttamiselle. Mielestämme valiokunnan edellyttää, että jos tavoitteita ei ole saavutettu 2022 vuoden loppuun mennessä, on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Kyse on perustuslain takaamasta kansalaisten oikeusturvasta ja sen tason säilyttämisestä.

Yhdistys valvoo tarkasti jäsenistönsä etuja rakenneuudistushankkeen valmistelun jatkuessa ja toimeenpanovaiheen aikana.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *